Povzetek projekta Podjetnost v gimnaziji

 

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja in razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa bi želeli okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, ki bodo dijakom omogočale uporabo akademskega znanja v praksi — v avtentičnih problemskih situacijah, šolam pa omogočale prepričljivo vključevanje v okolje in prispevanje k reševanju problemov lokalne in širše skupnosti. Priložnosti za spodbujanje kompetenc (kot so med drugim iniciativnost, načrtovanje in samoregulacija, sodelovalnost, izkušenjsko učenje, vizija, kreativnost, poravnavanje z negotovostmi in tveganji…), ključnih za uspešno znajdenje in delovanje v svetu, za kakovostno življenje ter za konstruktivno prispevanje k skupnemu dobremu, vidimo v interdisciplinarnih in avtentičnih učnih situacijah.

Ključni cilj projekta je zato razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Spodbujali bomo razvoj novih vlog učiteljev, učencev in drugih deležnikov v učni skupnosti in vzpostavljali partnerski odnos, ki bo dijake spodbujal k prepoznavanju realističnih problemskih izzivov, k proaktivnosti in iniciativnosti, k medsebojnemu sodelovanju, k ustvarjalnemu in kritičnemu razmišljanju ter k iskanju idej, priložnosti in virov za ustvarjalno uporabo pridobljenih znanj in kreativno reševanje avtentičnih problemov. Velik poudarek bo na razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

V ta namen bomo v projektu razvijali didaktična gradiva in orodja, ki bodo strokovnim delavcem v pomoč pri ozaveščanju kompetence podjetnosti, njenemu vključevanju v učni proces in zagotavljanju učnih izkušenj, ki bodo dijakom omogočala razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

V projektu nameravamo vzpostaviti trajnostno in stabilno podporno okolje, ki bo učiteljem in dijakom omogočalo prožen prehod med šolo in okoljem in bo spodbujalo sodelovanje tako med dijaki, kot tudi med dijaki in učitelji ter dijaki in lokalnim okoljem. Spodbujali bomo mreženje gimnazij za vzpostavljanje podjetnostne skupnosti kot promotorja samoiniciativnih, proaktivnih in družbeno odgovornih akcij v okolju. V podporo bo tudi uporaba sodobne IK tehnologije za vzpostavitev prožnih, kreativnih in virtualnih učnih okolij, reševanje problemov, sodelovanje in povezovanje šol lokalno skupnostjo ter za lažjo premostitev časovnih in prostorskih ovir.

Pri pripravi in organiziranju aktivnosti, predvsem pa na ravni načrtovanja in izvajanja (interdisciplinarno zasnovanega) pouka bomo spodbujali napredne oblike sodelovalnega oz. timskega dela na gimnazijah ter različne oblike interdisciplinarnega povezovanja, ki bodo kot povezovalni element vključevale skupne teme (ob raziskovalnih izzivih in vprašanjih, izvirajočih iz aktualnih problemov lokalnega in širšega okolja) in jih izvajali v skladu s sodobnimi koncepti učenja in poučevanja s poudarkom na aktivni vlogi dijakov z namenom opolnomočenja dijakov s podjetnostno kompetenco.

Eden od ciljev projekta bo tudi ozaveščanje strokovnih delavcev za razlikovanje podjetništva od podjetnosti ter za prepoznavanje priložnosti za to, da dijaki na čim bolj učinkovit in prepričljiv način razvijajo podjetnostne veščine. Hkrati pa bomo na ravni šoli bomo spodbujali celosten in kroskurikularni pristop za razvijanje šole kot primera podjetnostne skupnosti.

Navedeno se bo na šolah realiziralo s pomočjo šolskih timov (v razvojnih šolah razvojnih – RT in v implementacijskih timov – IT) ob podpori ravnateljev in z vzpostavitvijo mentorske mreže na področju znanstvenoraziskovalne sfere, umetnosti in kulture, humanitarno-prostovoljskih dejavnosti in gospodarstva.

Za vzpostavitev podpornega okolja bodo oblikovani timi, organizirana usposabljanja za ravnatelje in strokovne delavce ter spodbujeno povezovanje šolskih (t. j. gimnazijskih) timov z mentorji. V sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji bodo gimnazije zasnovale interdisciplinarne modele ter razvijale didaktična gradiva, ki bodo podpirala didaktične strategije usmerjene v razvoj podjetnostnih veščin.

Navedeno bomo dosegli s pomočjo analize stanja na področju razvijanja kompetence podjetnosti, celovitega načrtovanja, razvijanja in implementacije pedagoških strategij, modelov oz. praks razvoja kompetence podjetnosti, vzpostavitvijo učinkovitega podpornega okolja in partnersko zasnovanim načrtovanjem, izvajanjem in evalviranjem projekta, ki ga bo ves čas spremljala tudi promocija.